Small Grey Outline Pointer Ackerman? Ackerman.
©DH